ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ

Βοηθητικό υλικό για το μάθημα του Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Λυκείου "Φιλοσοφικός Λόγος"

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ "ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ"


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣH ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ) - ΜΕΡΟΣ Α - ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-5


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ) - ΜΕΡΟΣ Β - ΕΝΟΤΗΤΕΣ 6-10